Kredyt dla młodych z niskim oprocentowaniem 2% – Najważniejsze informacje, które musisz znać

Można powiedzieć „w końcu”, po kilku miesiącach zapowiedzi, przecieków medialnych, obietnic polityków – mamy to. Ustawa została podpisana i od 3 lipca rusza program Bezpieczny Kredyt 2%. To nazwa potoczna, ponieważ oficjalnie program nazywa się Pierwsze Mieszkanie i jest rozszerzeniem poprzedniego programu, który wszedł ponad rok temu – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, tj. kredyt bez wkładu własnego. Już na samym początku mogę stwierdzić, że BK2% będzie cieszył się większym zainteresowaniem niż wspomniane wcześniej rozwiązanie.

Program składa się z dwóch filarów. Pierwszy to system dopłat do rat kredytu, drugi – bardzo ciekawe rozwiązanie – to Konto Mieszkaniowe, czyli specjalne konto, na które można wpłacać środki celem uzbierania na m.in. wkład własny. W poniższym artykule skupię się na pierwszej opcji, bezpiecznym kredycie 2%.

Kredytobiorca przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu otrzyma dopłaty od państwa. Spłata będzie odbywała się w ratach malejących, oprocentowanie, w dużym skrócie, będzie wynosiło 2% plus marża banku – szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób liczone jest oprocentowanie, zawarte jest w ustawie. Banki, które w pierwszej kolejności przystąpią do programu to: PKO BP, Pekao SA, Alior Bank, Santander Bank. Ustawa wchodzi w życie 3 lipca. Od kiedy będzie można składać wnioski? To zależy od przygotowania systemów bankowych. Zapewne nie będziemy musieli długo czekać na komunikaty z tych instytucji.

Na co będzie można przeznaczyć środki z programu?

Uzyskanymi środkami można będzie sfinansować zakup mieszkania lub domu zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Istnieje również możliwość przeznaczenia ich na remont lub wykończenie oraz rozpoczęcie lub dokończenie budowy.

Kto może stać się beneficjentem programu?

Przede wszystkim beneficjentem może być osoba, która na moment złożenia wniosku nie ukończyła 45 lat. Jeśli o kredyt ubiega się małżeństwo, to warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków.

Kolejną kwestią są inne nieruchomości. Przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie można posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. Warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje małżonkowie. Jeśli jednak singiel kupi mieszkanie na kredyt 2%, a potem zawrze związek małżeński z osobą posiadającą nieruchomość, nie utraci prawa do dopłat.

Prawa do kredytu 2% nie pozbawia odziedziczenie jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50%, jeżeli spadkobiercy nie zamieszkują w nich od co najmniej 12 miesięcy.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), kredyt jest dla osób, które nie są też stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Ostatni wymóg to wkład własny i zdolność kredytowa. Co prawda ustawa umożliwia połączenie obu programów – BK2% oraz Mieszkanie bez wkładu własnego – jednak trudno jest znaleźć takie nieruchomości, które spełniają wszystkie wymogi (przy programie Mieszkanie bez wkładu własnego obowiązuje limit ceny za m2). Minimalny akceptowalny wkład własny to 10% ceny zakupu. 

Ile kredytu można otrzymać?

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. O kredyt może więc ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej jedno wspólne dziecko.

Jeśli więc para chce szybko wziąć wyższy kredyt, powinna pomyśleć o szybkim ślubie, np. cywilnym. Ustawa bowiem nie przewiduje możliwości, że osoby w związkach partnerskich wezmą samodzielnie kredyt na udział w nieruchomości. Kredyt 2% nie może zostać udzielony bowiem na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Ponadto kredyt 2% można otrzymać na dokończenie domu, który do tej pory był budowany z własnych pieniędzy. Można starać się o kredyt na dokończenie budowy w wysokości:

  • do 150 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko;
  • do 100 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Wkład własny – czy potrzebny?

Tak jak napisałem powyżej – teoretycznie nie ma takiej potrzeby (jeśli znajdziemy nieruchomość w dostępnych limitach ceny za m2). W praktyce w ponad 99% przypadków wkład własny będzie niezbędny. Ustawa zakłada jednak, że nie może on przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Określona wysokość wkładu własnego wprowadza ograniczenia dotyczące ceny nieruchomości –700 tys. zł dla singla i 800 tys. dla małżeństwa czy pary z dzieckiem.

Zdolność kredytowa – jaka będzie?

Mogę określić ją jednym słowem – wyższa. Jednakże może się różnić w zależności od oferty banku. Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego kończy pracę nad liberalizacją rekomendacji, która określa, w jaki sposób banki mogą liczyć zdolność kredytową.

Czy program jest atrakcyjny cenowo?

Zdecydowanie tak. Różnica między ratą tradycyjnego kredytu a BK2% jest kolosalna. Wynika z niższego oprocentowania. Po szczegóły wyliczeń zapraszam do kontaktu.

Ograniczenia – na co warto zwrócić uwagę?

Ustawa wprowadza szereg ograniczeń oraz sytuację, w której należy zwrócić dopłaty.

Po pierwsze w przypadku prawomocnego skazania za wyłudzenie kredytu lub za niepowiadomienie o sytuacji, która ma wpływ na umowę, kredytobiorca zwraca dopłaty w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku wraz z odsetkami ustawowymi.

Po drugie, jeśli kredytobiorca nie zamieszka w nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od zakończenia budowy lub nabycia prawa własności, dopłaty wygasną, a wypłacone po tym terminie będzie trzeba zwrócić.

Po trzecie dopłaty wygasną, gdy kredytobiorca:

  • sprzeda nieruchomość, w tym z wyłączeniem wspólności ustawowej,
  • zmieni sposób użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub nawet jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
  • nabędzie kolejną nieruchomość, chyba że prawo do niej nabył w drodze dziedziczenia,
  • wynajął lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny albo użyczył je innej osobie,
  • przestał mieszkać w nieruchomości na co najmniej 12 miesięcy.

Powyższy artykuł określa główne założenia programu. W celu weryfikacji zdolności, poznania wysokości raty, ustalenia kwestii indywidualnych zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

1. Zakup działki budowlanej ?

Nie. Brak celu kredytowania w BKM.

2. Para klientów chce kupić dom od rodziców, czy mogą to zrobić korzystając z kredytów 2%?

Nie kredytujemy transakcji rodzinnych.

3. Czy obcokrajowiec mieszkający i pracujący w Polsce kwalifikuje się pod składanie wniosku na BK2%.

Tak, musi posiadać miejsce zamieszkania w Polsce i nadany numer PESEL, ważną kartę pobytu i paszport oraz dochody akceptowane przez bank.

4. Czy będzie sprawdzany jakiś minimalny okres zamieszkania i pracy w Polsce?

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku. Zdolność kredytowa jest badana na podstawie dochodów uzyskiwanych w okresie ostatnich 12 m cy.

5. Czy oświadczenia o posiadaniu mieszkania dotyczy nieruchomości w Polsce czy również w kraju pochodzenia obcokrajowca

Klient składa oświadczenie i ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Czy w bezpiecznym kredycie 2% kredyt może być udzielony na zakup działki budowlanej z rozpoczętą budową (dom już jest w stanie surowym zamkniętym, buduje Zbywca) plus środki na dokończenie budowy?

Klient może otrzymać kredyt w wysokości 600 tyś PLN (rodzina) lub 500 tyś (singiel). Maksymalny wkład własny nie może być większy niż 200 tyś PLN.

W ramach bezpiecznego kredytu kredytujemy: koszty związane z budową domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości z rozpoczęta budową i dokończenie tej budowy.

7. budowa domu do stanu deweloperskiego i wykończenie z własnych środków

Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa to brak limitu maksymalnego wkładu własnego ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 mln zł. Inwestycja musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

8. Czy zdolność kredytowa będzie liczona dla raty PRZED dopłatą czy może PO dopłacie?

Zdolność kredytowa będzie liczona zgodnie z wprowadzoną Rekomendacją S.

9. Skoro 20% całkowitej kwoty wydatków może stanowić wkład własny i gwarancja to z czego składa się ta kwota wydatków? Czy jest to zakup mieszkania, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej i wykończenie?

Całkowita kwota wydatków to cena za lokal mieszkalny z wykończeniem oraz przynależnym miejscem postojowym.

10. Klient odziedziczył spadek ma udział w mieszkaniu 1/3 mieszkania i na tą nieruchomość zaciągnął pożyczkę hipoteczną na dowolny cel. Czy klient może skorzystać z programu 2%?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 poz. 819) art. 3 ust. 1 pożyczka jest uznawana za umowę o kredyt hipoteczny, o ile spełnia warunki określone w ust. 1 tejże ustawy. Dlatego też w przypadku pożyczki związanej z nieruchomością mieszkalną, należy przyjąć, że wnioskodawca nie spełnia warunku określonego w art. 28 ust. 5 lit a pkt 2 ustawy.

11. Małżeństwo ma rozdzielność majątkową i jeden z nich chce przystąpić do programu 2%.Czy jest to możliwe? Czy mimo rozdzielności muszą przystąpić razem?

Małżeństwo z rozdzielnością do Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego musi przystąpić razem.

12. Singiel bierze Bezpieczny kredyt mieszkaniowy , po 6 -cu miesiącach bierze ślub, po ślubie chce włączyć mieszkanie do wspólnoty małżeńskiej- czy starci dopłaty ?

Jeśli singiel uzyskał bezpieczny kredyt mieszkaniowy i kupił mieszkanie, gdzie nabył 100 % własności i w okresie dopłat zawarł związek małżeński i rozszerzył wspólność ustawową, to w takim przypadku nie jest to przesłanka do zaprzestania dopłat.

13. Budowa domu

Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa, czyli budowa na pustej działce – to brak limitu na max. wkład własny ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł. Klient może się ubiegać o kredyt 500 tyś (singiel) lub 600 tyś (rodzina).

Jeśli Klient rozpoczął budowę i aktualne zaawansowanie (wartość działki + wykonane prace) nie są większe niż 200 tyś PLN to Klient może się ubiegać o kredyt 500 tyś (singiel) lub 600 tyś (rodzina).

14. Wykup udziału w kamienicy tzn. wykup mieszkania .Czy klient może skorzystać z programu 2 %?

W ramach Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego kredytujemy koszty związane z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego w tym jego wykończenie.

Kredytu nie udziela się na koszty związane z nabyciem wyłącznie części udziałów w nieruchomości mieszkalnej, chyba że posiadany udział w prawie nabył w drodze dziedziczenia, a wydatki te ponoszone są w celu pokrycia dalszych w nim udziałów.

15. Działka rolna, budowa na zgłoszenie. Można skorzystać z programu 2%?

Bank udziela kredytu na budowę na zgłoszenie z klauzulą prawomocności.

Działka musi być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

16. Czy do programu może przystąpić np. dziecko z rodzicami, żeby była zdolność%?

Do kredytu nie mogą przystąpić inne osoby w celu poprawy zdolności kredytowej.

17. dochody mieszane – pln i euro. Czy dochód w euro będzie brany pod uwagę, czy tylko dochód w pln i kredyt w pln?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy można udzielić tylko w PLN.

18. singiel z dzieckiem – jaki limit kredytu?

600 tys. PLN.

19. Czy skredytujemy transakcje rodzinne ?

Nie kredytujemy transakcji rodzinnych.

20. Czy co kwartał zmienia się kwota dopłaty ?

Kwota dopłaty co miesiąc jest inna, ponieważ zmniejsza nam się kapitał do spłaty.

21. Rodzaj oprocentowania po upływie pierwszych 5 lat, czy na kolejne 5 również będzie przeliczenie na bazie stałego oprocentowania jako wymóg Ustawy?

Tak. Po każdym okresie stała stopa jest ustalana wg. aktualnej oferty banku – każdorazowo niezbędny jest aneks do umowy określający nową stawkę stałej stopy i nowy wskaźnik kwartalnej stopy procentowej, a także oświadczenie kredytobiorcy o niewystąpieniu przesłanek do wygaśnięcia dopłat w okresie objętym dopłatami podpisane nie później niż wraz z aneksem.

22. Rozdział 1 „Przepisy ogólne” ustęp 8, punkt 1 i 2 : ” 8. Do czasu wygaśnięcia gwarancji: 1) lokal mieszkalny, którego prawo własności albo spółdzielcze prawo nabyto, 2) dom jednorodzinny, którego prawo własności albo spółdzielcze prawo nabyto lub który wybudowano – z wykorzystaniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego albo bezpiecznego kredytu 2%, nie może być wykorzystywany przez kredytobiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej. „

Czy działalność kredytobiorcy może być zarejestrowana w nieruchomości finansowej z programu BK2%? Zarejestrowanie działalności nie zawsze oznacza prowadzenie w niej działalności.

Klient nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją.

23. Czy w sytuacji braku dzieci z partnerem kredytobiorcy należy ich traktować jako wspólne gospodarstwo domowe?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

24. Czy jeśli jedna z osób w gospodarstwie domowym posiadała i zbyła przed ślubem lub w przypadku związku partnerskiego przed urodzeniem dziecka to razem z małżonkiem/partnerem nieposiadających praw do nieruchomości będzie mogła przystąpić do programu BK2%?

– czy gospodarstwem domowym według zapisów ustawy jest związek partnerski zamieszkujący razem ale nie posiadający wspólnego dziecka?

Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały przed udzieleniem kredytu nieruchomości mieszkalnej. Prowadzi gospodarstwo domowe z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

25. Art.9b.ust 12, pkt 3, ppkt j j) dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że: – spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu lub 48 – spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub – łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, lub – łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,

W jaki sposób interpretować możliwość nadpłaty kredytu? Czy wyszczególnione punkty łącznie w ten sposób, że pierwsza nadpłata możliwa jest po 3 latach i jej limit do końca okresu dopłat wynosi wraz z wkładem własnym 200 tys.zł CZY do 3 lat limit nadpłat to łącznie z wkładem własnym wynosi 200 tys.zł a po okresie 3 lat bez jakiegokolwiek limitu? Czy jeszcze w inny sposób?

I jeszcze jedno pytanie w tym temacie:

Czy można nadpłacać kredyt 2%?

Tak, należy stosować się do zapisu z Ustawy:

Spłaty dokonano po upływie 3-ch lat od dnia udzielenia kredytu lub spłata dotyczyła części objętej gwarancją, lub łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego Kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł, lub łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez Kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

26. Czy łącząc BK2% i RKM w zakresie gwarancji ze strony BGK będą obowiązywać limity cen za m2, które występują w programie RKM?

W programie Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy nie ma limitów ceny za m2.
Limitem jest maksymalna kwota kredytu o jaką może wnioskować Klient tj 500 tys. (singiel) lub 600 tys. (rodzina).

27. Wkład własny większy niż 20%, czy to możliwe?

✓ Wkład własny jeśli Klient wpłaca środki własne nie może być większy niż 200 tys. PLN
✓ Wkład własny jeśli Klient będzie korzystał z gwarancji BGK to nie może być większy niż 20% wydatków i nie więcej niż 200 tyś PLN w tym gwarancja nie może być większa niż 100 tys. PLN
✓ Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa to brak limitu na max. wkład własny ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł.

28. Czym jest wskaźnik W i od czego zależy?

Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej będzie publikowany na stronie BGK.

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt mieszkaniowy, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów. Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału. Ogłoszony w komunikacie wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej obowiązuje od siódmego dnia po dniu tego ogłoszenia do dnia ogłoszenia kolejnego komunikatu. W przypadku gdy średnia ważona stopa oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt jest wyższa niż 10%, komunikatu nie ogłasza się i obowiązuje wskaźnik ostatnio publikowany.

Przed dniem ogłoszenia pierwszego komunikatu, wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu oblicza się według wskaźnika średniej kwartalnej stopy stanowiącego iloczyn wskaźnika WIRON obowiązującego w dniu 1 lipca 2023 r. i współczynnika 1,2.

29. Czy można refinansować wniesione środki na zakup nieruchomości

Nie ma takiego celu

30. Klientka nie jest i nie była właścicielem nieruchomości, natomiast była wcześniej (2 lata temu) współkredytobiorcą (kredyt dla siostry, kredyt spłacony). Czy może przystąpić do kredytu 2%.

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa została rozwiązana (zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z 20.05.2021r poz. 1177, skuteczne odstąpienie od umowy deweloperskiej albo umowy.

31. Co w przypadku rozwodu lub rozejścia się pary i konieczności sprzedaży mieszkania i podziału majątku? Dopłata musi zostać zwrócona czy nie? Czy jedno z małżonków/lub jedna osoba ze związku może mieszkanie zatrzymać i kontynuować dopłaty? A co z drugą osobą? Może skorzystać z dopłat do innego mieszkania?

Zgodnie z Ustawą zapis dotyczący zaprzestania dopłat – stroną umowy przestał być Kredytobiorca, który jako jedyny nie ukończył 45 lat (za wyjątkiem śmierci)
Druga osoba nie może skorzystać z nowego kredytu Bezpieczny kredyt ponieważ była stroną umowy innego kredytu hipotecznego i była właścicielem nieruchomości.

32. Czy po wygaśnięciu dopłat Klient może wybrać okresowo stałą stopę ?

Tak, Klient składa dyspozycję w banku.

33. Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego następnie w ciągu 14 ni odstąpił od zawartej umowy. Czy może skorzystać z Bezpiecznego kredytu?

Tak. Zapis z Ustawy mówi:
Bezpieczny kredyt może uzyskać kredytobiorca, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa została rozwiązana (zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z 20.05.2021r poz. 1177, skuteczne odstąpienie od umowy deweloperskiej albo umowy.

34. Jak należy rozumieć zapis w ustawie, że z Programu może skorzystać para w związku nieformalnym, która ma przynajmniej jedno wspólne dziecko? Czy ma być to wspólne dziecko tych osób pozostających w związku nieformalnym, czy może to być dziecko wychowywane przez tą parę, ale biologicznie będące dzieckiem jednej z tych osób?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

35. Zakup mieszkania od dewelopera wraz z garażem na oddzielnej KW. Czy na kredyt 2% taki garaż też można nabyć?

Nie, garaż musi być przynależny.

36. Wcześniejsza częściowa/całkowita spłata kredytu BK2% – czy będą obarczone jakimiś prowizjami?

Zgodnie z TOiPB.

37. Czy matka z dzieckiem (będąca w związku nieformalnym) może do programu przystąpić jako singiel? Zakładam, że ojciec dziecka nigdy nie posiadał prawa do nieruchomości/ Czy rozwódka/wdowa z dzieckiem może do programu przystąpić jako singiel?

Bezpieczny kredyt może uzyskać kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe:
✓ samodzielnie
✓ z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

38. Czy Klient ze spłaconym kredytem na działkę, może przystąpić do programu (bez ograniczeń typu, spłata kredytu nie nastąpiła w okresie ostatnich 36 miesięcy)?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa została rozwiązana (zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z 20.05.2021r poz. 1177, skuteczne odstąpienie od umowy deweloperskiej albo umowy.

39. Czy małżeństwo obcokrajowców będących rezydentami (np. Ukraińcy pracujący i rozliczający się w Polsce) może podejść do programu bez innych ograniczeń, tak jak obywatele RP?

Tak, o Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może wnioskować osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP. Posiada ważna kartę pobytu i paszport zagraniczny, numer pesel, adres zamieszkania w Polsce oraz dochód akceptowany przez bank.

40. Czy miejsce postojowe będzie można kredytować? Pytanie dotyczy zarówno rynku wtórnego, jak i pierwotnego

Tak, jeśli jest pomieszczeniem przynależnym.

41. Rodzice przy rozwodzie dali Klientowi w darowiźnie 50 % udziału w mieszkaniu, w którym nie mieszka. Czy może ubiegać się o BK2?

O Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może wnioskować osoba, która nabyła udziały w drodze dziedziczenia do jednego lokalu, nie wyższe niż 50% i nie zamieszkująca w tym lokalu lub domu od co najmniej 12 miesięcy.

42. Klient ma działkę wartą 250 tyś, chce na niej budować dom.

Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa to brak limitu na maksymalnego wkładu własnego ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł.

43. Czy aby klient nie posiadający wkładu własnego mógł otrzymać bezpieczny kredyt + kredyt rodzinny musi klient lub nieruchomość spełnić jakieś dodatkowe warunki? Na przykład cenę za m2

Klient korzystający z programu Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy, jeśli nie posiada wkładu własnego może ubiegać się o gwarancje BGK. W takim przypadku jego wkład własny nie może być większy niż 20% ceny i nie więcej niż 200tys. PLN w tym gwarancja nie może być większa niż 100 tys. PLN. Maksymalna kwota kredytu to 500 tys. PLN (singiel) lub 600 tys. PLN (rodzina).

44. Klienci chcą kupić dom, na domu komornik. Czy taka transakcja przejdzie przy BK2%? Wypłata w transzach – komornik, po uregulowaniu właściciele.

Nie skredytujemy takiej transakcji.

45. Jaka jest maksymalna wysokość wkładu własnego? Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego albo bezpiecznego kredytu 2% oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może:

1) być wyższa niż 200 000 zł;

2) przekroczyć kwoty stanowiącej 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

Te dwa punkty powyżej się wykluczają.

  1. Jeśli Klient wnosi środki własne to maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. PLN,
  2. Jeśli Klient nie posiada wymaganego wkładu własnego i chce skorzystać z gwarancji BGK to muszą być spełnione warunki łącznie: maksymalny wkład własny 200 tys. PLN i nie więcej niż 20% wydatków, w tym wysokość gwarancji nie może być wyższa niż 100 tys. PLN,
  3. Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa to brak limitu na max. wkład własny ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł.

46. Czy jako kredyt hipoteczny należy rozumieć również pożyczkę hipoteczną zabezpieczoną np. na działce budowlanej? W takim przypadku pomimo, iż wnioskodawca był/jest strona innej umowy nadal może spełniać warunek nieposiadania innego lokalu mieszkalnego. Czy jeśli wnioskodawca jest stroną innej umowy, do której przystąpił np. jako poręczyciel lub „dawca” zabezpieczenia (np. działki) to również jest wykluczony z ubiegania się o BK2%?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 poz. 819) art. 3 ust. 1 pożyczka jest uznawana za umowę o kredyt hipoteczny, o ile spełnia warunki określone w ust. 1 tejże ustawy. Dlatego też w przypadku pożyczki związanej z nieruchomością mieszkalną, należy przyjąć, że wnioskodawca nie spełnia warunku określonego w art. 28 ust. 5 lit a pkt 2 ustawy.

47. Czy jeśli jest związek nieformalny to mogą przystąpić jako single do BK2%, ale warunek jest taki, że nie mogą ze sobą zamieszkać, bo każde z nich musi mieszkać w swoim mieszkaniu?

Zgodnie z Ustawą Klient ma obowiązek w ciągu 24 miesięcy zamieszkać w kredytowanej nieruchomości objętej Bezpiecznym Kredytem Mieszkaniowym.

48. Co w sytuacji, gdzie o kredyt starają się w związku partnerskim z wspólnym dzieckiem, nie będąc małżeństwem muszą nabyć je w udziałem po ½. Czy możemy nabyć udziały w programie 2% ? Czy nie jest to wzajemnie wykluczający się zapis?

Osoby nie będące małżeństwem nabywają nieruchomość w udziałach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

49. Bezpieczny kredyt jest na 10 lat, a oprocentowanie stałe tylko na 5 lat?

Stałe oprocentowania ustalane jest na okres 60 m cy, po tym czasie Klient musi zgłosić się do banku w celu złożenia oświadczenia, że nie wystąpiły przesłanki utraty dopłaty i podpisać aneks do umowy określający nową stawkę stałej stopy na kolejny okres 60 miesięcy.

50. Kredyt budowlano-hipoteczny Klient przez 4 m-ce spłaca raty odsetkowe i zawnioskował, że chce mieć już dopłatę do tych rat. Ile otrzyma dopłat 120 + 4?

Dopłaty obejmują 120 rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem.

Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o otrzymywanie dopłat w trakcie spłat rat odsetkowych. Łącznie Klient może otrzymać dopłaty przez okres 120 m-cy.